Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat informatie die ouders/verzorgers hebben gedeeld tijdens de intake of behandeling en gegevens over de behandeling. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik voor de behandeling noodzakelijk acht en die ik, na toestemming vooraf heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of eventueel andere betrokken hulpverleners.

Minderjarigen

Voor wat betreft minderjarigen geldt dat de persoonsgegevens van minderjarigen alleen worden verwerkt als een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar toestemming voor heeft gegeven. Volgens de patiënten rechten uit de WGBO hebben wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag, inzagerecht. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.

Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.

Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Waarborgen van privacy

Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Medezeggenschap:

Uiteraard is het voor de cliënt mogelijk om het dossier in te zien, dit kan op afspraak. Tevens heeft de cliënt de mogelijkheid privacygevoelige gegevens te laten verwijderen of onbenoemd te laten in het dossier.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming vooraf.
 2. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn (langdurige) afwezigheid.
 3. Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 4. Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en de boekhouder de controle kan uitvoeren. Zie hieronder de gegevens op de zorgnota.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van gegevens, dan zal ik u eerst informeren en vooraf toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren:

 1. naam, adres en woonplaats;
 2. geboortedatum kind;
 3. soort consult met bijbehorende prestatiecode;
 4. datum van het consult;
 5. kosten van het consult;
 6. verzekeringsgegevens, BSN en/of SVB-klantnummer (alleen indien wettelijk verplicht).

Beveiliging
Kinderpraktijk Met elkaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Kinderpraktijk Met elkaar: info@kinderpraktijkmetelkaar.nl.

Kinderpraktijk Met elkaar heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Mail en formulieren worden door beveiligde mailservers verstuurd en kan door een automatische spamdetectie worden geleid.
 2. Kinderpraktijk Met elkaar beschikt over beveiligingssoftware, zoals een virusscanner
 3. Documenten worden versleuteld per mail verstuurd.
 4. Kinderpraktijk Met elkaar maakt gebruik van een TLS certificaat (voorheen SSL), waardoor ingevulde formuliergegevens versleuteld worden verzonden.
 5. Kinderpraktijk Met elkaar verstuurd uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 6. Kinderpraktijk Met elkaar pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens mocht dit nodig zijn.
 7. De gegevens die u via het contactformulier verstuurd worden niet op mijn website opgeslagen. Wel wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies via Google Analytics.

Datalek

Mocht er sprake zijn van een datalek wordt deze gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt alles in het werk gesteld