Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen. Kinderpraktijk Met elkaar werkt met de meldcode.

De meldcode helpt een speltherapeut wanneer zij vermoed dat haar cliënt geen veilige thuissituatie heeft (of zal krijgen) of wordt mishandeld. Onder deze meldcode vallen overigens niet alleen situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling, maar ook seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang en ouderenmishandeling.

De meldcode is gemaakt op basis van een model dat door de overheid is ontwikkeld om kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen. De meldcode bestaat uit een 5 stappenplan voor professionals of er voldoende hulp kan worden ingezet en/of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis. Het is een professionele norm om (vermoedens van) acute en structurele onveiligheid altijd bij Veilig Thuis te melden.

Welke vorm van mishandeling dan ook wordt via de meldcode/afwegingskader als volgt kenbaar gemaakt:

  1. in kaart brengen van signalen
  2. collegiale consultatie en eventueel overleggen met Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding
  3. gesprek met de cliënt/betrokken(en)
  4. wegen van het geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel zal Veilig Thuis geraadpleegd worden
  5. beslissen: hulp organiseren of melden

De meldcode/afwegingskader ligt in de praktijk ter inzage